Forme de organizare a formării continue echivalate

Capitolul VI Sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile


Art. 59. – (1) Recunoașterea, echivalarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic prin diferite programe şi forme de organizare a formării continue, la nivelul fiecărei unități de învățământ, se realizează de către Comisia de Mentorat Didactic și Formare în Cariera Didactică - CMDFCD, cu atribuții prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ-ROFUIP.


Art. 60. – (1) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar are obligația legală, prevăzută la art. 245, alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de a participa periodic la diferite forme de organizare a formării continue, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, calculat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, în condițiile legii.

(2) Pentru cadrele didactice care au acumulat numărul minim de credite profesionale transferabile precizat la alin (1), unitatea de învățământ în care sunt încadrate, prin CMDFCD, eliberează anual, în perioada 15-30 noiembrie, adeverință din care să rezulte îndeplinirea condiției de formare continuă, conform unui model elaborat de Ministerul Educației.


Art. 62. – Pentru fiecare cadru didactic, se consideră îndeplinite de drept condițiile de formare continuă prevăzute la art. 60 alin (1), în următoarele situații:

a) obţinerea, în intervalul legal prevăzut, a gradului didactic II sau a gradului didactic I, conform ordinului de ministru de validare a rezultatelor pentru gradele didactice II și I;

b) absolvirea de către personalul didactic din învăţământul preuniversitar, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul știinţe ale educaţiei, conform documentelor de certificare legal prevăzute;

c) absolvirea, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul știinţe ale educaţiei, conform documentelor de certificare legal prevăzute;

d) absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program postuniversitar de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, cu durata de 2 ani/4 semestre - l20 credite ECTS, conform documentelor de certificare legal prevăzute;

e) obţinerea, în intervalul respectiv, a unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline, în învățământul preuniversitar, conform documentelor de certificare legal prevăzute.


Art. 64. Pentru participarea la programe de studii organizate de instituțiile de învățământ superior, cadrele didactice beneficiază de echivalarea în credite profesionale transferabile, după cum urmează:

a) 60 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea, în intervalul legal prevăzut, a unui program de studii masterale într-un domeniu diferit de domeniul de specialitate;

b) 50 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea în intervalul legal prevăzut, a unui program postuniversitar, într-un domeniu diferit de domeniul de specialitate, cu durata de 2 ani/4 semestre, conform documentelor de certificare legal prevăzute;

c) 40 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea în intervalul legal prevăzut, a unui program postuniversitar, într-un domeniu diferit de domeniul de specialitate, cu durata de 1,5 ani – 3 semestre, conform documentelor de certificare legal prevăzute;

d) 30 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea în intervalul legal prevăzut, a unui program postuniversitar, într-un domeniu diferit de domeniul de specialitate, cu durata de 1 an – 2 semestre, conform documentelor de certificare legal prevăzute.


Art. 65. (1) Prin participarea la programe de dezvoltare profesională continuă și prin recunoașterea rezultatelor învăţării în contexte formale, nonformale şi informale, cadrele didactice pot acumula 90 de credite profesionale transferabile.


Art. 65. (2) Pentru îndeplinirea condiției de formare în situațiile precizate la alin. (1), fiecărui cadru didactic, la nivelul unității de învățământ, prin CMDFCD, i se calculează numărul de credite profesionale transferabile dobândite, după formula:

a) minimum 40 credite profesionale transferabile dobândite prin participarea la programe acreditate;

b) maximum 35 credite profesionale transferabile dobândite prin participarea la programe complementare;

c) maximum 15 credite profesionale transferabile dobândite prin participarea la programe pentru abilitare funcțională.


Art. 65. (3) În situația în care, cele 90 de credite profesionale transferabile, sunt acumulate de către un cadru didactic atât prin participarea la programe de studii organizate de instituțiile de învățământ superior, cât și prin participarea la programe pentru dezvoltare profesională continuă şi la alte forme de organizare a formării continue, se consideră îndeplinită condiția de formare dacă creditele profesionale transferabile au fost dobândite, după cum urmează:

a) minimum 30 de credite profesionale transferabile dobândite prin participare la diverse forme de organizare a formării continue;

b) maximum 60 de credite profesionale transferabile dobândite prin participarea la programe de studii organizate de instituții de învățământ superior.