Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea

Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea funcționează de la începutul lunii iunie 2001 în conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale, nr. 4583 din 21.09.1998, prin care Casele Corpului Didactic sunt autorizate să înfiinţeze centre de multiplicare sau edituri proprii, în scopul asigurării de materiale solicitate de procesul de învăţământ din şcoli şi licee.

Activitatea editorială se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor reglementări:

- Legea nr. 8/14.03.1996, privind drepturile de autor şi drepturile conexe

- Legea nr. 594/15.12.2004, privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal

- Ordine ale Ministerului Educaţiei Naționale şi Ministerului Culturii și Identității Naționale, în domeniu.

La solicitarea autorului, editura face demersuri pentru obţinerea codului ISBN (Numerotarea Internaţională Standardizată) şi a descrierii CIP, ambele furnizate de Biblioteca Naţională a României. Alegerea tipografiei sau executarea lucrării nu intră în atribuțiile editurii, acestea rămânând exclusiv în sarcina autorului.

Editura are un profil pedagogic: ea oferă un spațiu al schimbului de idei în domeniul științelor educației și culturii în primul rând cadrelor didactice care au posibilitatea de a publica fie articole în revista Didactica Militans - Revista Casei Corpului Didactic Oradea, fie lucrări în volum. Volumul poate cuprinde comunicări științifice editate în urma sesiunilor de comunicări organizate de Casa Corpului Didactic Bihor. Totodată, sunt binevenite volume de autor, teze de doctorat, lucrări de gradul I și alte materiale științifice care intră în sfera de interes a cadrelor didactice: culegeri, broșuri, programe educaționale.

Vă așteptăm!

Responsabil editură

Profesor metodist Sorina Comșa

Apariții recente

Didactica Militans

Revista Casei Corpului Didactic Oradea


Înființată în 1991, Didactica Militans – Revista Casei Corpului Didactic Oradea s-a impus ca o publicație menită să sprijine și să impulsioneze dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din județul Bihor.

Proiectată ca o publicație anuală și înregistrată în baza internațională de date a publicațiilor seriale, revista și-a diversificat continuu galeria de rubrici, tematica și ilustrarea grafică, reflectând astfel dinamica noilor educații și răspunzând nevoii de afirmare a întregului potențial creator al autorilor.

Astfel, cel mai recent număr al revistei, nr. 7/2020 se deschide cu o prezentare de activități relevante pentru Agenda casei și cu o prezentare a Proiectului CRED în date statistice la nivelul județului Bihor. În rubrica de tradiție Cartea, preocuparea de căpătâi a unui dascăl, sunt publicate contribuții științifice ale profesorilor înscriși la studii doctorale, o dovadă de certă asumare a responsabilității propriei formări sub semnul vocației autentice. Rubricile Creativitatea, premisă a schimbării și Performanță și măiestrie în activitatea didactică se remarcă prin caracterul inovator al materialelor propuse, creionând strategii moderne de predare-învățare, adaptate cerințelor lumii contemporane. Secțiunea Educația, între tradiție și inovație oferă numeroase exemple de bune practici la clasă, o sursă de informare atât pentru profesorii cu experiență cât și pentru cei debutanți.

Începând cu nr. 5/2018, rubricile revistei s-au diversificat: reportajele reunite sub titlul Locuri prin care am trecut sunt călătorii spirituale care aduc în ochii cititorului lumi nebănuite, iar medalionul literar dedicat Scriitorilor pe meleaguri bihorene întregește caleidoscopul revistei.

La redactarea revistei au contribuit zeci de dascăli pasionați, reprezentând toate nivelurile învățământului bihorean, care și-au împărtășit propriile experiențe didactice. Sentimentul apartenenței la o comunitate unită prin împărtășirea acelorași valori se naște și dincolo de catedre, prin filele unei publicații cu un program bine definit și cu o viziune distinctă, în ale căror rânduri se întrezărește chipul societății de mâine.