Programe avizate

DIDACTICA DISCIPLINELOR

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare 

Abordarea curriculară integrată la nivelul disciplinei Limba rromani maternă

Abordarea metodică a programei școlare în vederea pregătirii grupelor de performanță

Aplicarea teoriei  inteligențelor multiple prin instruire diferenţiată la ciclul primar 

Aspecte metodologice în predarea-învățarea-evaluarea matematicii și explorării mediului/ matematicii  în învățământul primar

Colaborarea dintre profesorul documentarist și ceilalți factori implicați în educație în vederea organizării unor activități bazate pe cooperare 

Curs intensiv de limba rromani din perspectivă didactică și comunitară

Dezvoltarea competențelor de evaluare în cadrul probelor practice/orale în profilul postului și al inspecțiilor speciale la clasă 

Diferenţierea şi individualizarea curriculară la matematică (și în limba maghiară) 

Evaluator competent – evaluare eficientă la limba și literatura română în cadrul examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat 

Examenele Cambridge - teorie şi practică 

Formarea competențelor lingvistice de limba engleză pentru cadrele didactice 

Formarea profesorilor psihopedagogi înscrişi la definitivat, gradul didactic II și examenul de titularizare 

Introducerea elementelor istoriei locale la predarea literaturii maghiare 

Istoria între clasic și modern

Metodele de predare a religiei ortodoxe, greco-catolice, romano-catolice 

Modalități de abordare a predării-învățării-evaluării inovative prin intermediul metodelor și tehnicilor interactive, în grădiniță

Modalități și mijloace de evaluare a competențelor elevilor cu ajutorul noilor tehnologii, pentru învățământul tehnologic

Morfosintaxa limbii române pentru gimnaziu – dificultăți, controverse, interpretări actuale

Optimizarea proiectării didactice la disciplina Geografie în contextul utilizării instrumentelor digitale

Particularităţile predării simultane la nivel primar şi gimnazial 

Pedagogia muzeelor (în limba maghiară)

Pregătirea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ

Pregătirea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de ocupare a posturilor vacante 

Proiectarea curriculară la limba engleză în conformitate cu noile programe școlare pentru gimnaziu și primar

Proiectarea curriculară la matematică (și în limba maghiară) 

Repere metodologice în predarea Astronomiei

Scrierea și publicarea lucrărilor științifice (Academic Writing) și respectarea deontologiei și eticii în cercetare 

Strategii didactice creative utilizate în recuperarea elevilor cu cerințe educaționale speciale

Strategii eficiente de adaptare a copilului în grădiniță și clasa pregătitoare


MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 

CONSILIERE, ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ  

NOILE EDUCAŢII   

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII, MULTIMEDIA 

FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR  

CURSURI CONTRA COST DERULATE PRIN PARTENERIATE DE COLABORARE 

Înscrierea la programele de formare continuă

Înscrierea la programele de formare continuă și activitățile cultural-științifice furnizate de Casa Corpului Didactic a Județului Bihor, se realizează astfel:


Înscrierea la programele de formare acreditate - se realizează prin completarea formularului online a programului de formare selectat de dvs.

După ce grupa este formată, coordonatorul programului va trimite un e-mail persoanelor înscrise pentru a confirma înscrierea, urmând ca fiecare cursant să trimită coordonatorului de program următoarele documente:


 Adeverinţa de încadrare 

Copie după actul de studiu / actele de studii cu specializarea

Copie certificat de naştere

Copie act de schimbare a numelui (dacă este cazul)

Dovada plății (copie/scan document) 

Modalități de plată a taxei de participare:

Prin ordin de plată în contul CCD Bihor, deschis la Trezoreria Oradea: cont bancar RO58TREZ07620E335000XXXX, cod fiscal 4784105 – pentru plăți individuale se vor preciza denumirea cursului și nume / prenume cursant.

Fișa cu datele pentru emiterea facturii fiscale (în cazul în care taxa de participare este plătită din bugetul unității de învățământ) 

Notă: Informații privind apartenenţa la grupul-ţintă al programului de formare la care doriţi să vă înscrieţi, numărul de ore sau credite, precum şi taxele de curs se găsesc în descriptivele programului de formare.

Înscrierea la programele de formare avizate – se realizează accesând linkul 

Înscrierea la activitățile cultural-științifice – se va realiza înaintea demarării activităților.