Selecția participanților la programele de formare PROF I, PROF II.

Proiecte naţionale de prevenire a consumului de droguri, alcool şi tutun în mediul preşcolar şi şcolar 2021-2022
13 septembrie 2021
Program de formare acreditat Engleza pas cu pas. Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză.
14 septembrie 2021

Nr. 619/ID 146587/CCDBH/14.09.2021

APEL DE SELECȚIE

Casa Corpului Didactic Bihor anunță organizarea selecției participanților la programele de formare PROF I, PROF II, în cadrul proiectului POCU ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, beneficiar Ministerul Educației, nr. contract de finanțare 32811/31.03.2021

I. INFORMAȚII PROIECT

Obiectivul general este asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Crearea cadrului instituțional național pentru mentoratul carierei didactice preuniversitare, până în anul 2023, prin înființarea instituției mentoratului carierei didactice, structurată ca rețea, cuprinzând – 100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP), – 11 Centre de Tutorat Didactic (CTD), necesare formării și dezvoltării competenței didactice pe durata întregii cariere didactice, – 4 Centre de Formare pentru Cariera Didactică (CFCD) – instituții de învățământ superior cu atribuții de formare continuă, și care își desfășoară activitatea sub coordonarea Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice (CNMCD).
 2. Elaborarea/revizuirea/dezvoltarea și operaționalizarea, până în anul 2023, a trei oferte educaționale pentru elevi și a unor resurse didactice, inclusiv pentru învățarea în sistem blended learning/online și a 7 standarde didactice pentru cadrele didactice, pe baza cărora se realizează formarea și dezvoltarea/evaluarea/echivalarea și validarea competenței didactice, obținută atât prin trasee clasice de evoluție în carieră, cât și prin rute/contexte alternative, în contextul digitalizării globale a educației.
 3. Formarea continuă și perfecționarea profesională, până în anul 2023, a 28.000 cadre didactice din învățământul preuniversitar, în scopul dezvoltării profesionale și al evoluției în carieră, pentru asigurarea continuității pedagogice în predare-învățare-evaluare, cu accent pe componenta didactică practică (predarea la clasă) a formării, în contextul mentoratului de carieră didactică și în domenii precum: e-learning, noile educații, incluziune, curriculum, evaluare, Teleșcoala, combaterea bullyingului, transdisciplinaritate – inclusiv în vederea completării perfecționării continue a personalului didactic, în contextul global al digitalizării sistemelor de educație și în contexte specifice/nespecifice privind activitatea cu elevi aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității roma, copii cu cerințe educaționale speciale (CES) sau copii aflate în situații de risc medical-scolarizați în spital, copii din comunitățile dezavantajate socio-economic

II. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE

Obiectul anunțului se referă la selecția participanților la programele de formare PROF I – Mentorat de carieră didactică și PROF II – Mentorat de practică pedagogică,
În vederea atingerii rezultatelor de proiect din contractul de finanțare, Casa Corpului Didactic Bihor, organizează selecția cadrelor didactice, în această etapă, în cadrul proiectului ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, pentru următoarele programe de formare:

 1. PROF I – Mentorat de carieră didactică (120 ore – 30 de credite profesionale transferabile) implementat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
  i. 16 cadre didactice din BPP (Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea 6 persoane, Colegiul Național „Emanuil Gojdu” Oradea 4 persoane, Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș 6 persoane – baze de practică pedagogică)
  ii. 14 cadre didactice din următoarele categorii:
 • cadre didactice din alte unităţi de învăţământ decât BPP, care au statut de profesori mentori ca urmare a selectării lor şi a numirii în funcţia didactică de profesor mentor, prin decizie a inspectoratului şcolar, conform Ordinului ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5485/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice – sau ca urmare a participării la programe de formare naţionale desfăşurate în cadrul onor proiecte sistemice prin care s-a constituit un corp naţional de profesori-mentori;
 • cadre didactice din alte unităţi de învăţămant decât BPP, cu experienţa didactica şi cu activitate metodică, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
  a) studii: superioare, corespunzătoare funcţiei didactice ocupate;
  b) statut profesional: titular în învăţământul preuniversitar;
  c) evoluţie în carieră: minimum gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor;
  d) calitatea activităţii defăşurate: calificativul anual „Foarte bine”, obţinut în fiecare dintre ultimii 4 ani şcolari (pentru cadrele didactice care ocupa funcţii de îndrumare şi control la nivelul inspectoratelor şcolare/CCD şi care nu au fost evaluate pentru anul şcolar 2020-2021 se vor lua în considerare numai calificativele din primii trei ani ai perioadei de referinţă);
  e) experienţa de minimum 2 ani în activităţi metodice sau de inspecţie scolară/coordonare
  activităţi din cadrul programelor de mobilitate de tip Erasmus/ experienţă de minimum 2 ani în formarea şi dezvoltarea profesională/experienţă în activităţi didactice tip suport pentru predare-învăţare-evaluare, desfăşurate în sistem blended learning/on-line, în anii şcolari 2019-2020 şi 2020-2021.
  Pentru profesorii metodiști din cadrul CCD, inclusiv pentru directorii CCD, pentru profesorii care ocupă funcţii de inspector pentru dezvoltarea resurselor umane şi pentru profesorii metodiști din cadrul liceelor pedagogice care ocupă funcţii de director/director adjunct, se consideră îndeplinite criteriile de selecţie în vederea participării la programul de formare, dacă se respectă precizările de la litera e).
 1. PROF II – Mentorat de practică pedagogică (120 ore – 30 de credite profesionale transferabile) implementat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
  Participă numai cadrele didactice din BPP (câte 8 cadre didactice din fiecare unitate: Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea, Colegiul Național „Emanuil Gojdu” Oradea, Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș – baze de practică pedagogică), cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
  a) studii: superioare, corespunzătoare funcţiei didactice ocupate;
  b) statut profesional: titular în învăţământul preuniversitar, într-o unitate de învățământ care face parte din BPP;
  c) evoluţie în carieră: minimum gradul didactic II;
  d) calitatea activităţii didactice: calificativul anual „Foarte bine”, obţinut în fiecare dintre ultimii 4 ani;
  e) coordonare/ îndrumare/realizare stagii de practică pedagogică/coordonare activități din cadrul programelor de mobilitate de tip Erasmus/atribuții privind formarea și dezvoltarea profesională/experienţă în activităţi didactice tip suport pentru predarea-învăţarea-evaluarea desfăşurate în sistem blended learning sau on-line, în anii şcolari 2019-2020 şi 2020-2021, certificată de conducerea unității de învățământ/ CCD/ISJ.

III. DOSARUL DE SELECȚIE:
În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare POCU_146587, dosarul de selecție va conține următoarele documente:
a) Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) Copie după actul de titularizare în învățământul preuniversitar;
e) Adeverință/Certificat/Diplomă de acordare a gradelor didactice/a titlului științific de doctor;
f) Adeverință cu calificativele din ultimii 4 ani, respectiv 3 ani pentru persoanele de conducere;
g) Adeverință care să ateste ani în activităţi metodice sau de inspecţie scolară/coordonare/activităţi din cadrul programelor de mobilitate de tip Erasmus/ experienţă de minimum 2 ani în formarea şi dezvoltarea profesională/experienţă în activităţi didactice tip suport pentru predarea-învăţarea-evaluarea desfăşurate în sistem blended learning/on-line, în anii şcolari 2019-2020 şi 2020-2021.
h) Declarație pentru dovada neparticipării la un program de formare cu aceleași obiective, finanțat din fonduri structurale, în cadrul perioadei de referință pentru programul POCU, conform Anexei nr. 2
i) Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Anexei 3.
Notă:
Dosarul personal ce cuprinde documente suport vor fi certificate, pe fiecare pagină, pentru conformitate cu originalul.

IV. MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARULUI:
Candidații care provin din BPP-uri vor depune dosarul la secretariatul unității școlare, iar cei care provin din afara BPP-urilor vor depune dosarul de selecție la sediul Casei Corpului Didactic Bihor din str. Mihai Eminescu, nr. 11, Oradea, cod. 410019.
Persoana de contact: prof. metodist Luca Denisa, tel. 0771 272 189.

Dosarele transmise după data limită indicată în apelul de selecție, precum și cele incomplete vor fi respinse și nu vor face obiectul selecției.

Nota: Un cadru didactic poate fi selectat și poate participa în cadrul proiectului POCU ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, în calitate de formabil, numai la unul din programele de formare menționate în prezentul apel.

V. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:

PerioadaActivitatea(după caz)
14.09.2021-15.09.2021Depunerea dosarelor
16.09.2021Realizarea selecției dosarelor
17.09.2021Centralizarea  rezultatelor selecției

Reprezentant legal,
Casa Corpului Didactic Bihor
Director,
Prof. Țigan Mioara

Vizualizare ANEXE »

Privacy Policy Settings