Echivalare în credite profesionale transferabile


Echivalarea în credite profesionale transferabile (CPT) a formelor de organizare a formării continue absolvite de personalul didactic și personalul de conducere, îndrumare și control pe parcursul anului școlar 2019-2020 va avea loc în perioada 1-30 septembrie 2020, conform OMECTS nr. 5562/7.10.2011, cu următorul grafic:

 • 1-15 septembrie 2020, depunerea cererii de echivalare și a copiilor în conformitate cu originalele ale documentelor care atestă participarea la formele de organizare a formării continue la secretariatul unității de învățământ;

 • 3-16 septembrie 2020, transmiterea adresei de solicitare a unui profesor metodist CCD Bihor care va face parte din comisia de echivalare, la adresa contact@ccdbihor.ro;

 • 15-18 septembrie 2020, constituirea comisiei de echivalare, prin decizie a directorului unității de învățământ;

 • 21-30 septembrie 2020, întrunirea comisiei de echivalare și analiza dosarelor;

 • centralizarea și afișarea rezultatelor la nivelul instituției de învățământ, în termen de 5 zile de la finalizarea analizării dosarelor;

 • eliberarea adeverințelor din care rezultă numărul de credite profesionale transferabile acordat, de către unitatea de învățământ.

Conținutul dosarului comisiei de echivalare:

 • cererile de echivalare, însoțite de copiile în conformitate cu originalele ale documentelor care atestă participarea la programele și formele de organizare a formării continue;

 • decizia de constituire a comisiei de echivalare;

 • procesul verbal de echivalare (se întocmește în momentul întrunirii comisiei de echivalare);

 • tabelul centralizator al rezultatelor (se întocmește în termen de 5 zile de la finalizarea analizării dosarelor și se afișează la avizierul unității școlare);

 • adeverințele eliberate solicitanților (se întocmesc în urma centralizării rezultatelor, în dublu exemplar, unul pentru solicitant, unul pentru dosarul de echivalare).

Forme de organizare a formării continue echivalate:

 • gradul didactic II – 90 CPT;

 • gradul didactic I – 90 CPT;

 • studii universitare de masterat în domeniul de specialitate sau în domeniul Științelor educației – 90 CPT;

 • studii universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Științelor educației – 90 CPT;

 • program de conversie profesională în învățământ prin studii postuniversitare – 90 CPT;

 • o altă specializare care atestă obținerea de competențe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență. – 90 CPT;

 • curs postuniversitar didactic – 60 CPT.

Conform Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, echivalarea se face pentru anul școlar precedent.

Pentru informații suplimentare:

Szabo Florina, Profesor metodist, mobil: 0771149251; e-mail: florina.szabo@ccdbihor.ro

Luca Denisa, Profesor metodist, mobil: 0771272189; e-mail: denisa.luca@ccdbihor.ro

Demeter Ignac Attila, Profesor metodist, mobil: 0772156743; e-mail: ignac.demeter@ccdbihor.ro

Balaj Lucia, Profesor metodist, mobil:0724080210; e-mail: lucia.balaj@ccdbihor.ro

Comșa Sorina, Profesor metodist, mobil: 0726754588 ; e-mail: sorina.comsa@ccdbihor.ro