Echivalarea în credite profesionale transferabile


Personalul didactic, precum și personalul de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de cinci ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile (art. 245, al. 6 din Legea educației naționale nr.1/2011) .


Evaluarea și validarea achizițiilor dobândite de personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control prin diferite programe și forme de organizare a formării continue se realizează pe baza sistemului de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, elaborat de MEC și aprobat prin ordin al ministrului (art. 245, al. 8 din Legea educației naționale nr.1/2011) .

Privacy Policy Settings